بایگانی نوشته‌ها


ارزش‌گذاري سهام شرکت‌های دانش بنیان و فناوری بنیان

ارزش‌گذاري سهام شرکت‌های دانش بنیان و فناوری بنیان

شرکتها به طور معمول، اغلب یک دوره کوتاه مدت هزینه و پس از آن، درصورت موفقیـت ، یـک دوره بسـیار سـودآور را تجربه می کنند. ارزشگذاري شرکتی با وجود چنین نیمرخی از درآمدها، بسیار متفاوت از ارزشگذاري سـنتی شـرکت می باشد.

ارزیابی سهام بانکها و موسسات اعتباری

ارزیابی سهام بانکها و موسسات اعتباری

ارزشگذاري سهام بانكها علاوه بر مدلهاي سنتي ارزشگذاري از قبيل تنزيل سـودهاي نقـدي، تنزيـل جريانات نقدي آزاد سهام، تنزيل سودهاي اقتصادي و ارزشگذاري نسـبي، از مـدل ارزشـگذاري بنيـادي كـه مخـتص بانكهاست، نیز استفاده می شود

روش‌های ارزش‌گذاری و ارزیابی سهام بر اساس دارایی‌های شرکت

روش‌های ارزش‌گذاری و ارزیابی سهام بر اساس دارایی‌های شرکت

در این روش مبنای ارزیابی، دارایی های شرکت است. باتوجه به اینکه دارایی های شرکت به روش های متعددی ارزیابی و تعیین قیمت می شود، برای سهام نیز ارزش های متفاوتی ایجاد می شود.

کاراسهم متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه تخصصی ارزیابی و ارزشگذاری سهام و اوراق بهادار است که برای انجام خدمات کارشناسی رسمی شامل ارزیابی و ارزشگذاری رسمی و ارائه ی مشاوره کارشناسی در این زمینه تشکیل شده است.
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...