ارزش‌گذاري سهام شرکت‌های دانش بنیان و فناوری بنیان

ارزش‌گذاري شرکت ها و سهام شرکت ها، از جمله مسائلی است که از گذشته مورد توجه بسیاري از تحلیلگران مالی قـرار داشته است و بر همین اساس مدلهای متفاوتی براي آن گسترش یافته است. اگرچه برخی از این مدل‌ها در عمل مفیـد هستند، استفاده از آنها براي ارزش‌گذاري شرکت‌هاي فنآوری بنیان و مخصوصا آنها که نوپا هستند مناسب نیسـت . شرکت‌ها به طور معمول، اغلب یک دوره کوتاه مدت هزینه و پس از آن، در صورت موفقیـت ، یـک دوره بسـیار سـودآور را تجربه می کنند. ارزش‌گذاری شرکتی با وجود چنین نیمرخی از درآمدها، بسیار متفاوت از ارزش‌گذاری سـنتی شـرکت می باشد.