فرآیند ارزشگذاری در «کاراسهم»

فرآیند ارزشگذاری سهام در «کاراسهم»
«کاراسهم»: کارشناس رسمی دادگستری،
ارزشگذاری شرکت، ارزشگذاری برند و ارزیابی سهام


گام اول: درخواست رسمی ارزشگذاری

درخواست رسمی ارزشگذاری سهام در سربرگ شرکت، همراه با مهر و امضای مجاز به «کاراسهم» و ارائه مدارک و مستندات اولیه مورد نیاز و موثر در ارزشگذاری


تکمیل مدارک و پیش‌پرداخت

بررسی تقاضای ارزشگذاری و مدارک ارسالی اولیه
درخواست ارسال مدارک تکمیلی
پرداخت پیش‌پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی


هماهنگی نهایی

ارسال مدارک و مستندات تکمیلی و برگزاری جلسات هماهنگی با کارشناس رسمی یا هیأت کارشناسان رسمی تا تکمیل نهایی مدارک مربوط به ارزشگذاری


گزارش کارشناس رسمی

ارسال گزارش کارشناس رسمی، همزمان با تسویه حساب مالی متقاضی و تکمیل پرونده کارشناسی رسمی در «کاراسهم»فرآیند ارزشگذاری شرکت ارزشگذاری برند ارزشگذاری سهام ارزش گذاری ارزش‌گذاری