کتابخانه کاراسهم

بخش‌های  گوناگون و متنوعی از متون، تصاویر و رسانه ها را در این قسمت مشاهده می‌فرمایید.
موضوعات کتابخانه کاراسهم شامل: کارشناسی رسمی دادگستری، ارزیابی سهام و بورس ارزشگذاری شرکت، ارزیابی برند و حوزه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری