مقررات و دستورالعمل‌های ارزیابی سهام و کارشناس رسمی


مقررات و دستورالعمل‌های ارزیابی سهام

در این بخش مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به کارشناس رسمی، ارزشگذاری، ارزیابی سهام را برای مطالعه و استناد شما مراجعین محترم قرار داده‌ایم.


آیین نامه ارزیابی سهام وزارت دارایی

آیین نامه ارزیابی سهام وزارت دارایی

آیین‌نامه اجرایی "شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذكور در همین چارچوب" موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (40) مصوب شماره 63/2/196514/210678 مورخ 1387/12/20 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها

آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها

آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور ؛ شماره 210678/196514/2/63 20/12/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ هیأت واگذاری شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

کاراسهم متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه تخصصی ارزیابی و ارزشگذاری سهام و اوراق بهادار است که برای انجام خدمات کارشناسی رسمی شامل ارزیابی و ارزشگذاری رسمی و ارائه ی مشاوره کارشناسی در این زمینه تشکیل شده است.
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها