ارزیابی سهام بانک ها و موسسات اعتباری

ارزش گذاري بانك ها به دليل الزامات قانوني و مشكل بودن تعريف بدهي ها و سرمايه گذاري هـاي مجـدد بـا چـالش هـاي ويـژه اي روبه روست.  بنابراین براي ارزش گذاري سهام بانك ها علاوه بر مدل هاي سنتي ارزش گذاري از قبيل تنزيل سـودهاي نقـدي، تنزيـل جريانات نقدي آزاد سهام، تنزيل سودهاي اقتصادي و ارزشگذاري نسـبي، از مـدل ارزش‌گذاري بنيـادي كـه مخـتص بانك هاست، نیز استفاده می شود. همچنين، ضروری است مباحث خاص از جمله ريسك مقرراتي، يارانه ها و محدوديت ها كـه ارزش بانـك هـا را تحت تأثير قرار مي دهد نیز مورد توجه قرار گیرد.