دانش بنیان

دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان تضمین بانکی می‌شود

/post-97

با تفاهم وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت ریاست جمهوری، دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان تضمین بانکی پذیرفته می‌شود.


ارزشگذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش هفتم)

/post-63

در سال 1977 استوارت سی مایرز نظریه‌اي را عنوان کرد که اساس این نظریه بر این مبنا استوار است که در ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌توان از مفاهیم مربوط به اختیار معامله‌های مالی مربوط به بازار اوراق مشتقه استفاده نمود.


ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان(بخش ششم)

/post-62

متناظر قطعی درآمد غیرقطعی: ارزشگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس مدل ارزش فعلی در بسیاری از موارد ناممکن است چرا که این مدل به این نیاز دارد که ریسک به عنوان انحراف استانداردی از بازده دوره تملک محاسبه شود. بنابراین استفاده از این مدل در موردشرکت‌های تازه وارد، چالش برانگیز است.


ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش چهارم)

/post-60

روشهاي معمول ارزشگذاری شرکتها، مورد استفاده مطلوبی را در ارزشگذاري شرکتهاي فناوري محور و نوپا نخواهد داشت چرا که مفروضات این مدلها با شرایط خاص چنین شرکتهایی تناسب زیادي ندارد. بنابراین در ارزشگذاري شرکتهاي فناوري محور و نوپا عموماً روشهاي دیگري مورد استفاده واقع می شوند.


ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش سوم)

/post-59

روش هزینه محور: روش هزینه محور متکی بر این پیش فرض است که هزینه هاي جایگزینی یک دارایی، نشانهاي خوب براي ارزش منصفانه آن دارایی می باشد. به عبارت دیگر فرض می‌شود که یک سرمایه گذار محتاط چیزي بیش از ارزش جایگزینی بازار را براي تملک یک دارایی نخواهد پرداخت.


ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش دوم)

/post-58

روش بازاری: روش بازاري مبتنی بر شناسایی و مقایسه شرکتهای تقریبا مشابه در صنعت می باشد که در زمان حال یا در دورهاي نه چندان دور سهام آنها مورد مبادله قرار گرفته است. بنابراین دراین روش رویدادهای واقعی ارزشگذاری مربوط به سایر شرکتهای مشابه، مبنای محاسبات است.


ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش اول)

/post-57

ارزشگذاري شرکتها و سهام شرکتها، از جمله مسائلی است که از گذشته مورد توجه بسیاري از تحلیلگران مالی قـرار داشته است و بر همین اساس مدلهاي متفاوتی براي آن گسترش یافته است. اگرچه برخی از این مدلها در عمل مفیـد هستند، استفاده از آنها براي ارزشگذاري شرکتهاي فنآوري بنیان و مخصوصا آنها که نوپا هستند مناسب نیسـت.  


ارزشگذاری شرکتهای دانش بنیان

/post-21

ارزشگذاري شرکتها و سهام شرکتها، از جمله مسائلی است که از گذشته مورد توجه بسیاري از تحلیلگران مالی قـرارداشته است و بر همین اساس مدلهاي متفاوتی براي آن گسترش یافته است. اگرچه برخی از این مدلها در عمل مفیـد هستند، استفاده از آنها براي ارزشگذاري شرکتهاي فنآوري بنیان و مخصوصا آنها که نوپا هستند مناسب نیسـت. ایـن شرکتها به طور معمول، اغلب یک دوره کوتاهمدت هزینه و پس از آن، درصورت موفقیـت، یـک دوره بسـیار سـودآور را تجربه میکنند. ارزشگذاري شرکتی با وجود چنین نیمرخی از درآمدها، بسیار متفاوت از ارزشگذاري سـنتی شـرکت و سهام شرکتها میباشد.