ارزشگذاری سهام فنآوری و شرکت های فنآوری بنیان : چرایی و چگونگی

ارزشگذاری شرکتهای دانش بنیان.pdf