ارزش گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش اول)


ارزشگذاری شرکتها و سهام شرکتها، از جمله مسائلی است که از گذشته مورد توجه بسیاري از تحلیلگران مالی قـرار داشته است و بر همین اساس مدلهاي متفاوتی براي آن گسترش یافته است. اگرچه برخی از این مدلها در عمل مفیـد هستند، استفاده از آنها براي ارزشگذاري شرکتهاي فنآوري بنیان و مخصوصا آنها که نوپا هستند مناسب نیسـت. ایـن شرکتها به طور معمول، اغلب یک دوره کوتاه مدت هزینه و پس از آن، درصورت موفقیـت، یـک دوره بسـیار سـودآور را تجربه میکنند. ارزشگذاري شرکتی با وجود چنین نیمرخی از درآمدها، بسیار متفاوت از ارزشگذاري سـنتی شـرکت و سهام شرکتها می باشد.  1- مقدمه
ارزشگذاري شرکتها و سهام شرکتها، از جمله مسائلی است که از گذشته مورد توجه بسیاري از تحلیلگران امور مالی قرار داشته است و بر همین اساس مدلها و رویکردهاي متفاوتی براي آن ظهور یافته است. اگرچه برخی از این مدلها در عمل کارایی نسبتا خوبی را از خود نشان میدهند با این حال به دلایلی استفاده از این روشها در ارزشگذاري شرکتهاي فناوري محور و نوپا مناسب نیستند.

سهام چنین شرکتهایی اصطلاحا سهام فناوري نامیده می شود که هم شامل شرکتهاي نوپایی می شود که به تازگی وارد عرصه کسب و کار شده اند و هم شامل شرکتهاي با سابقه تري، مانند گوگل و مایکروسافت، میباشد که از این لحاظ جا افتاده تر و شناخته شده تر هستند. اغلب چالشها مربوط به دسته اول شرکتهاي نوپا می باشد.

این شرکتها به طور معمول یک دوره کوتاه مدت زیان و پس از آن، درصورت موفقیت (پاگرفتن)، یک دوره سودآور و همراه با رشد را تجربه می کنند. بدیهی است که ارزشگذاري شرکتی با وجود چنین نیمرخی از وضعیت مالی، می بایست متفاوت از ارزشگذاري سنتی شرکت و سهام شرکتها باشد.


با توجه پیشرفتهاي اخیر در کسب و کارهاي جهانی و ظهور بسیاري از شرکتهاي فناوريمحور در عرصه بازارهاي ملی و بین المللی و نیاز به نوعی از سرمایه گذاري خاص معروف به سرمایه گذاري خطرپذیر که اصولاً مشمول عدم قطعیت زیاد و از طرفی بازدهی فوق عادي می باشد، ضرورت تدوین مدلهاي و روشهاي مناسب براي ارزشگذاري شرکت و سهام شرکتهاي فناوري محور و نوپا بیشتر آشکار می گردد.


2- چرایی: چالشهاي استفاده از روش هاي سنتی

به طور معمول روشهاي ارزشگذاري سهام را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندي نمود:

روشهاي بازار محور

روشهاي هزینه محور (دارایی محور)

روشهاي درآمد محور