ارزیابی سهام

ارزیابی سهام بانکها و موسسات اعتباری

/post-47

ارزشگذاري سهام بانكها علاوه بر مدلهاي سنتي ارزشگذاري از قبيل تنزيل سـودهاي نقـدي، تنزيـل جريانات نقدي آزاد سهام، تنزيل سودهاي اقتصادي و ارزشگذاري نسـبي، از مـدل ارزشـگذاري بنيـادي كـه مخـتص بانكهاست، نیز استفاده می شود


روش‌های ارزش‌گذاری و ارزیابی سهام بر اساس دارایی‌های شرکت

/post-44

در این روش مبنای ارزیابی، دارایی های شرکت است. باتوجه به اینکه دارایی های شرکت به روش های متعددی ارزیابی و تعیین قیمت می شود، برای سهام نیز ارزش های متفاوتی ایجاد می شود.