ارزشگذاری سهام

لزوم تحلیلگری در ارزشگذاری سهام

/post-45

برای ارزش گذاری سهام روش های متعددی وجود دارد که بسته به ساختار مالی شرکت، حوزه فعالیت و نحوه فعالیت شرکت، باید از روش های مختص وضعیت شرکت استفاده کرد.


مدل بهینه ارزشگذاری سهام بانکها

/post-25

ارزشیابی دانشی است که به کمک آن می توان کلیه عوامل مؤثر بر جریان نقدی شرکت ها را مدل سازی و با تنزیل جریان های نقدی شرکت، قیمت ذاتی سهام را تعیین کرد. مدل ارزشیابی، کلیه فرآیندهای مالی شرکت را شبیه سازی می کند. بنابراین، سرمایه گذاران می توانند به کمک آن، تاثیر نسبی گزارش ها بر قیمت ذاتی سهام را محاسبه کرده و معاملات خود را با توجه به سود مورد انتظار انتظام دهند.


ارزشگذاری شرکتهای دانش بنیان

/post-21

ارزشگذاري شرکتها و سهام شرکتها، از جمله مسائلی است که از گذشته مورد توجه بسیاري از تحلیلگران مالی قـرارداشته است و بر همین اساس مدلهاي متفاوتی براي آن گسترش یافته است. اگرچه برخی از این مدلها در عمل مفیـد هستند، استفاده از آنها براي ارزشگذاري شرکتهاي فنآوري بنیان و مخصوصا آنها که نوپا هستند مناسب نیسـت. ایـن شرکتها به طور معمول، اغلب یک دوره کوتاهمدت هزینه و پس از آن، درصورت موفقیـت، یـک دوره بسـیار سـودآور را تجربه میکنند. ارزشگذاري شرکتی با وجود چنین نیمرخی از درآمدها، بسیار متفاوت از ارزشگذاري سـنتی شـرکت و سهام شرکتها میباشد.