کتاب ارزشيابی سهام، روش‌ها و مدل‌ها

مؤلفين و مترجمان: آقایان دکتر کاوه مهرانی، کیارش مهرانی و سید روح اله میرصانعی


ارزشیابی سهام.pdf


بخش يكم : مقدمات و اطلاعات لازم براي ارزشيابي  

فصل 1 : مقدمه اي بر ارزشيابي  

فصل : 2 تئوري و مدلهاي ريسك  

فصل : 3 برآورد پارامترهاي ريسك و هزينه سرمايه 

فصل : 4 تبديل سود به جريان نقدي 

فصل : 5 رشد

بخش دوم : مدلها و روشهاي ارزشيابي  

فصل 6 : ارزش استمرار عمليات شركت  

فصل : 7 مدل هاي تنزيل سود نقدي DDM  

فصل : 8 مدلهاي تنزيل جريان نقد آزاد  FCF  

فصل : 9 مدلهاي تنزيل سود باقيمانده  RIM 

فصل : 10 مدلهاي اقتضايي و كاربرد آن در ارزشيابي سهام 

فصل : 11 اصول بنيادين ارزشيابي مقايسه اي 

فصل : 12 ارزشيابي مقايسه اي: شناخت انواع ضرايب و نسبتهاي مقايسه اي  

بخش سوم: درك مفاهيم ارزش افزايي و راهنماي استفاده از مدلها  

فصل 13 .طبقه بندي مدلهاي ارزشيابي و گزينش مدل مطلوب 

فصل 14 .ارزش افزايي: چارچوب ارزشيابي جريان هاي نقدي  و عايدات DDM 

فصل . 15 ابزار سنجش ارزشافزايي  EVA و CFROI  

بخش چهارم: ارزشيابي شركتها در شرايط خاص  

فصل 16 .ارزشيابي شركتهاي نوپا و تازه تأسيس  

فصل . 17 ارزشيابي شركتهاي زيانده 

فصل . 18 ارزشيابي شركتهاي داراي بحران مالي  درخواست مشاوره رایگان و انجام کارشناسی از کارشناسان رسمی دادگستری

ارزشگذاری شرکت و ارزشگذاری سازمان
Company valuation and organization valuation

ارزشگذاری استارت آپ‌ها و شرکت‌های نو پا
Valuation of start-ups and fledgling companies

ارزشگذاری سهام و ارزشگذاری اوراق بهادار
Stock valuation and securities valuation

ارزشگذاری برند و ارزشگذاری نشان تجاری
Brand valuation and trademark valuation

ارزشگذاری و حسابرسی توسط کارشناس رسمی دادگستری
Valuation and audit by an official judicial expert