ارزشگذاری نام تجاری

در سالهای اخیر در بسیاری از شرکتهای بزرگ بین المللی نام تجاری بعنوان یکی از دارائیهای با ارزش تلقی شده و بعضاً بخش زیادی از دارائیهای شرکت را به خود اختصاص داده است. علیرغم تلاش­هایی که در زمینه ارزشگذاری نام تجاری توسط صاحبنظران و شرکت­های مشاور صورت پذیرفته است.

برخی ازکارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی که دانش و تجربه ارزشگذاری سهام و داراییهای نامشهود از قبیل نام و نشان تجاری را دارند، می توانند با استفاده از دانش و تجربه حرفه ای خود و با کسب اطلاعات کافی از بازار و مطالعات دقیق بازار، با بکارگیری روشها و مدلهای ارزشگذاری برند نسبت به برآورد ارزش برند اقدام نمایند.

برچسب‌ها: ارزشگذاري برند, ارزیابی برند, ارزیابی رسمی نام تجاری

ارزشگذاری شرکت و ارزشگذاری سازمان
Company valuation and organization valuation

ارزشگذاری استارت آپ‌ها و شرکت‌های نو پا
Valuation of start-ups and fledgling companies

ارزشگذاری سهام و ارزشگذاری اوراق بهادار
Stock valuation and securities valuation

ارزشگذاری برند و ارزشگذاری نشان تجاری
Brand valuation and trademark valuation

ارزشگذاری و حسابرسی توسط کارشناس رسمی دادگستری
Valuation and audit by an official judicial expert