بایگانی نوشته‌ها


مدلی برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی در بازار سرمایه ایران

مدلی برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی در بازار سرمایه ایران

در این پژوهش به ﻣﻨﻈﻮر بهره گیری از شاخص ها و چک لیستهای مورد استفاده در ارزیابی عملکرد کمیته های حسابرسی در سایر کشورها و همچنین با توجه به مستندات و شرایط کشور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪه‌است.

کاراسهم متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه تخصصی ارزیابی و ارزشگذاری سهام و اوراق بهادار است که برای انجام خدمات کارشناسی رسمی شامل ارزیابی و ارزشگذاری رسمی و ارائه ی مشاوره کارشناسی در این زمینه تشکیل شده است.
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...