Company valuation and organization valuation

ارزشگذاری برند چیست؟ ارزشگذاری نشان تجاری چیست؟

/post-84

ارزشگذاری برند و ارزشگذاری نشان تجاری Brand valuation and trademark valuation


ارزشيابی سهام، روش‌ها و مدل‌ها

/post-76

کتاب ارزشيابی سهام، روش‌ها و مدل‌ها: كانون كارگزاران در جهت توسعه فكری و معنوی بازار سرمايه و با هدف تعيـين صحيح ارزش دارائی ها، اقدام به چاپ كتاب حاضر نموده است . مقصـود آن اسـت كه مدل ها و روش‌های متداول در ارزشيابی سـهام بصـورت مفـاهيمی بـومی شـده در اختيار سرمايه گذاران ، مديران صندوق های سـرمايه گـذاری مشـترك، سـبدگردان ها، مشاوران سرمايه گذاری و تحليل گران مشتاق بازار سرمايه قرار گيرد .


روش های ارزشگذاری شركتهای نوپا(استارت آپ)

/post-22

این گزارش، به بررسی انواع مدل‌های ارزشگذاری استارتاپ ها پرداخته است.