سهام

چرا سهام را ارزیابی یا ارزشگذاری می کنیم؟

/post-46

ارزیابی سهام و یا به عبارتی تعیین ارزش واقعی و یا  ارزش‌گذاری سهام در شرکت‌های سهامی، در مواقع لزوم از موضوعات بسیار مهم و باارزش ازنظر اقتصادی است.  


وضعیت بورس در سال ۱۴۰۰

/post-31

محاسبات نشان می‌دهد فعلا میزان کسری تراز عملیاتی دولت در بودجه دست‌کم ۳۱۹هزار میلیارد تومان است که می‌توان به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه تأثیر داشته باشد.


مدل های ارزشگذاری سهام بانک ها

/post-26

ارزشگذاری بانكها به دليل الزامات قانوني و مشكل بودن تعريف بدهی ها و سرمايه گذاريهـای مجـدد بـا چـالشهـای ويـژه اي روبه روست. در اين مقاله براي ارزشگذاری بانكها علاوه بر مدلهای سنتي ارزشگذاری از قبيل تنزيل سـودهای نقـدی، تنزيـل جريانات نقدی آزاد سهام، تنزيل سودهای اقتصادی و ارزشگذاری نسـبی، بـه معرفـی مـدل ارزشـگذاری بنيـادی كـه مخـتص بانكهاست، پرداخته شده است. همچنين، مباحث خاص از جمله ريسك مقرراتی، يارانه ها و محدوديت ها كـه ارزش بانـكهـا راتحت تأثير قرار می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است


ارزشگذاری شرکتهای دانش بنیان

/post-21

ارزشگذاري شرکتها و سهام شرکتها، از جمله مسائلی است که از گذشته مورد توجه بسیاري از تحلیلگران مالی قـرارداشته است و بر همین اساس مدلهاي متفاوتی براي آن گسترش یافته است. اگرچه برخی از این مدلها در عمل مفیـد هستند، استفاده از آنها براي ارزشگذاري شرکتهاي فنآوري بنیان و مخصوصا آنها که نوپا هستند مناسب نیسـت. ایـن شرکتها به طور معمول، اغلب یک دوره کوتاهمدت هزینه و پس از آن، درصورت موفقیـت، یـک دوره بسـیار سـودآور را تجربه میکنند. ارزشگذاري شرکتی با وجود چنین نیمرخی از درآمدها، بسیار متفاوت از ارزشگذاري سـنتی شـرکت و سهام شرکتها میباشد.