دارایی نامشهود

ارزشگذاری دارايی های نامشهود

/post-23

ارزشگذاری دارايی های نامشهود : دوره ی تخصصی توسعه حرفه ای كارشناسان رسمی دادگستری


ارزشگذاری شرکتهای دانش بنیان

/post-21

ارزشگذاري شرکتها و سهام شرکتها، از جمله مسائلی است که از گذشته مورد توجه بسیاري از تحلیلگران مالی قـرارداشته است و بر همین اساس مدلهاي متفاوتی براي آن گسترش یافته است. اگرچه برخی از این مدلها در عمل مفیـد هستند، استفاده از آنها براي ارزشگذاري شرکتهاي فنآوري بنیان و مخصوصا آنها که نوپا هستند مناسب نیسـت. ایـن شرکتها به طور معمول، اغلب یک دوره کوتاهمدت هزینه و پس از آن، درصورت موفقیـت، یـک دوره بسـیار سـودآور را تجربه میکنند. ارزشگذاري شرکتی با وجود چنین نیمرخی از درآمدها، بسیار متفاوت از ارزشگذاري سـنتی شـرکت و سهام شرکتها میباشد.


آیین نامه ارزشگذاری دارایی های نامشهود

/post-8

آیین نامه ارزشگذاری دارایی های نامشهود (دانش فنی و خدمات تخصصی) ؛ مجری: دکتر یوسف قاسمی  ؛ اردیبهشت1394