استاندارد حسابداری

ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود با توجه به استاندارد حسابداری شماره 17

/post-99

بهای تمام شده يك دارايی نامشهود ايجاد شـده در واحـد تجـاری شـامل تمـام مخـارج ضروری است كه بطور مستقيم يا براساس مبانی تخصيص معقول و يكنواخت قابل انتساب به ايجاد، توليد و آماده سازی دارايی برای استفاده مورد نظر مديريت می‌باشد.


ارزش منصفانه

/post-49

استاندارد حسابداری  42 اندازه گیری ارزش منصفانه - تصویب شده  1399 - که منطبق با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی  13 اندازه گیری ارزش منصفانه - ویرایش 2018 - است مبنای این ارائه می باشد.