ارزش منصفانه

موضوع: اندازه گیری ارزش منصفانه  - استاندارد 42
Fair Value Measurement
وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری

ارائه دهنده: آقای علی رحمانی


این مقاله را از لینک زیر دانلود و مشاهده فرمایید:

Arzeshe Monsefaneh-Rahmani- IAS 42.pdf