ارزش گذاری سهام

ارزش‌گذاري سهام شرکت‌های دانش بنیان و فناوری بنیان

/post-48

شرکتها به طور معمول، اغلب یک دوره کوتاه مدت هزینه و پس از آن، درصورت موفقیـت ، یـک دوره بسـیار سـودآور را تجربه می کنند. ارزشگذاري شرکتی با وجود چنین نیمرخی از درآمدها، بسیار متفاوت از ارزشگذاري سـنتی شـرکت می باشد.


لزوم تحلیلگری در ارزشگذاری سهام

/post-45

برای ارزش گذاری سهام روش های متعددی وجود دارد که بسته به ساختار مالی شرکت، حوزه فعالیت و نحوه فعالیت شرکت، باید از روش های مختص وضعیت شرکت استفاده کرد.


روش‌های ارزش‌گذاری و ارزیابی سهام بر اساس دارایی‌های شرکت

/post-44

در این روش مبنای ارزیابی، دارایی های شرکت است. باتوجه به اینکه دارایی های شرکت به روش های متعددی ارزیابی و تعیین قیمت می شود، برای سهام نیز ارزش های متفاوتی ایجاد می شود.


ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

/post-6

ارزش‌گذاری سهام در بورس اوراق بهادار چیست؟ انواع ارزش‌گذاری کدام است؟ ارزش دارایی شرکت‌های بورسی و فرابورسی چه اهمیتی دارد؟ نظریات اصلی در ارزیابی سهام کدام است؟ محاسبه ارزش دارایی‌ها و ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها‌ از جمله مواردی است که می‌تواند در تصمیمات سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت باشد