ارزشگذاری استارت آپ ها

کارشناسی رسمی دادگستری چیست؟ (رشته حسابداری، حسابرسی و ارزیابی سهام)

/post-86

توضیحات کارشناسی رسمی دادگستری رشته حسابداری، حسابرسی و ارزیابی سهام


ارزشگذاری سهام چیست؟ ارزشگذاری اوراق بهادار چیست؟

/post-85

ارزشگذاری سهام و ارزشگذاری اوراق بهادار  Stock valuation and securities valuation


ارزشگذاری برند چیست؟ ارزشگذاری نشان تجاری چیست؟

/post-84

ارزشگذاری برند و ارزشگذاری نشان تجاری Brand valuation and trademark valuation


ارزشگذاری شرکتهای تازه تاسیس

/post-24

در اقتصاد دانش محور، دانش و فناوریهای پیشرفته و به تبع آن، شرکتهای مبتنی بر فناوری در حکم مزیت رقابتی کشورها و موتور محرک رشد اقتصادی مطرح میشوند  در این مقاله، با واکاوی دقیقتر این موضوع و بیان مسئله،چالشهای موجود در این زمینه تشریح شده و با بررسی پژوهشهای داخلی و خارجی در این زمینه، شکاف ادبیاتی میان رویکرد مالی و رویکرد کارآفرینی به مسئلۀ ارزشگذاری این نوع شرکتها عنوان شده است و استفاده از رویکرد مدیریت استراتژیک برای ازبین بردن این شکاف در حکم راهکار مطرح شده است