Value

سه رویکرد متداول در ارزشگذاری برند

/post-100

در این مقاله، روش‌های ارزشیابی برند که جنبه عملی و مالی دارند، در سه رویکرد مبتنی بر هزینه، بازار و درآمد تشریح می شود.


ارزش منصفانه

/post-49

استاندارد حسابداری  42 اندازه گیری ارزش منصفانه - تصویب شده  1399 - که منطبق با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی  13 اندازه گیری ارزش منصفانه - ویرایش 2018 - است مبنای این ارائه می باشد.