موسسات اعتباری

ارزیابی سهام بانکها و موسسات اعتباری

/post-47

ارزشگذاري سهام بانكها علاوه بر مدلهاي سنتي ارزشگذاري از قبيل تنزيل سـودهاي نقـدي، تنزيـل جريانات نقدي آزاد سهام، تنزيل سودهاي اقتصادي و ارزشگذاري نسـبي، از مـدل ارزشـگذاري بنيـادي كـه مخـتص بانكهاست، نیز استفاده می شود