شرکت های زیان ده

ارزش‌گذاری سهام شركت‌های زيان ده (بخش چهارم)

/post-55

عناوین این نوشتار: ارزشيابي شركت هاي وابسته به مواد اوليه و منابع طبيعي؛ شركت هاي داراي مشكلات بلند مدت؛ مشكلات استراتژيك؛ مشكلات عملياتي


ارزش‌گذاری سهام شركت‌های زيان ده (بخش دوم)

/post-53

دلايل زيادي وجود دارد كه شركت ها با زيان مواجه مي شوند. دلايل اصلي آن به مشكلات موقتي يا مشكلات بلند مدت تقسيم مي شود: مشكلات موقتي، مشكلات بلند مدت