تحلیل اقتصادی

شاخص های جهانی حکمرانی ۲۰۲۰

/post-20

بررسی وضعیت و روند تغییرات جایگاه ایران در شاخص حکمرانی خوب در منطقه و جهان ؛ مرکز مطالعات نظام ها و فناوری های مدیریتی ؛ پاییز 1399


شاخص تاب آوری اقتصادها در 2020

/post-19

شاخص تابآوری جهانی از  12 زیرشاخص تشکیل شده و برای  130 کشور جهان، محاسبه و رتبه بندی میشود. در سال  2020 کشورهای نروژ، سوییس و دانمارک در صدر  130 کشور مورد بررسی از لحاظ شاخص تابآوری قرار دارند؛ این درحالی است که کشورهای هایتی، ونژوئلا و اتیوپی پایینترین رده را درمیان کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. ایران نیز از لحاظ شاخص تاب آوری با امتیاز 21.1 در رتبه  125 قرار دارد.


سند نقشه راه توسعه صادرات کشور (1399-1404)

/post-18

سند نقشه راه توسعه صادرات کشور (1399-1404)


ریسک های جهانی در سال ۲۰۲۱

/post-17

بررسی ریسک جهانی در سال 2021 : کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امورحقوقی


روندها و استراتژیهای جهانی در سال 2021

/post-16

روندها و استراتژیهای جهانی در سال 2021 : گزارش حاضر با توجه شرایط  عمومی حاکم بر صنایع و کسب و کارهای مختلف تهیه و تدوین شده است و شامل روندها، استراتژی ها(راهبردها) و راهکارهای عام می باشد. لذا، بهره گیری از آن در یک صنعت و کسب و کار خاص نیازمند بومی سازی محتوای گزارش می باشد.


تصویر جهان در سال 2030 واستراتژی سرمایه گذاری

/post-15

تصویر جهان در سال 2030 واستراتژی سرمایه گذاری در سطح کسب و کارها


تصویر اقتصاد کشور

/post-14

تصویر اقتصاد کشور  مرکز پژوهش های مجلس


تحلیل آینده پنج ساله ایران

/post-13

تحلیل آینده پنج ساله ایران با هدف طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و کسب وکار


آخرین شاخص‌های اقتصادی ایران 1399

/post-12

آخرین شاخص‌های اقتصادی ایران 1399


اقتصاد ایران و جهان در نیمه دوم سال 1399

/post-11

تحلیل وضعیت اقتصاد ایران و جهان در شش ماهه دوم سال 99                                                      Vantage Financial and Investment Academy