تحلیل آینده پنج ساله ایران
با هدف طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و کسب وکار
ویرایش دوم

تحلیل_آینده_پنج_ساله_ایران_ویرایش_دوم.pdf