ارزش گذاری سهام شرکت های دانش بنیان و فناوری بنیان

ارزش‌گذاري سهام شرکت‌های دانش بنیان و فناوری بنیان

/post-48

شرکتها به طور معمول، اغلب یک دوره کوتاه مدت هزینه و پس از آن، درصورت موفقیـت ، یـک دوره بسـیار سـودآور را تجربه می کنند. ارزشگذاري شرکتی با وجود چنین نیمرخی از درآمدها، بسیار متفاوت از ارزشگذاري سـنتی شـرکت می باشد.