ارزش گذاری سهام شرکتهای دانش بنیان

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان(بخش ششم)

/post-62

متناظر قطعی درآمد غیرقطعی: ارزشگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس مدل ارزش فعلی در بسیاری از موارد ناممکن است چرا که این مدل به این نیاز دارد که ریسک به عنوان انحراف استانداردی از بازده دوره تملک محاسبه شود. بنابراین استفاده از این مدل در موردشرکت‌های تازه وارد، چالش برانگیز است.


ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش اول)

/post-57

ارزشگذاري شرکتها و سهام شرکتها، از جمله مسائلی است که از گذشته مورد توجه بسیاري از تحلیلگران مالی قـرار داشته است و بر همین اساس مدلهاي متفاوتی براي آن گسترش یافته است. اگرچه برخی از این مدلها در عمل مفیـد هستند، استفاده از آنها براي ارزشگذاري شرکتهاي فنآوري بنیان و مخصوصا آنها که نوپا هستند مناسب نیسـت.