ارزشگذاری فناوری

ارزشگذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش هفتم)

/post-63

در سال 1977 استوارت سی مایرز نظریه‌اي را عنوان کرد که اساس این نظریه بر این مبنا استوار است که در ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌توان از مفاهیم مربوط به اختیار معامله‌های مالی مربوط به بازار اوراق مشتقه استفاده نمود.