ارزشگذاری

چرا سهام را ارزیابی یا ارزشگذاری می کنیم؟

/post-46

ارزیابی سهام و یا به عبارتی تعیین ارزش واقعی و یا  ارزش‌گذاری سهام در شرکت‌های سهامی، در مواقع لزوم از موضوعات بسیار مهم و باارزش ازنظر اقتصادی است.  


مدل های ارزشگذاری سهام بانک ها

/post-26

ارزشگذاری بانكها به دليل الزامات قانوني و مشكل بودن تعريف بدهی ها و سرمايه گذاريهـای مجـدد بـا چـالشهـای ويـژه اي روبه روست. در اين مقاله براي ارزشگذاری بانكها علاوه بر مدلهای سنتي ارزشگذاری از قبيل تنزيل سـودهای نقـدی، تنزيـل جريانات نقدی آزاد سهام، تنزيل سودهای اقتصادی و ارزشگذاری نسـبی، بـه معرفـی مـدل ارزشـگذاری بنيـادی كـه مخـتص بانكهاست، پرداخته شده است. همچنين، مباحث خاص از جمله ريسك مقرراتی، يارانه ها و محدوديت ها كـه ارزش بانـكهـا راتحت تأثير قرار می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است


مدل بهینه ارزشگذاری سهام بانکها

/post-25

ارزشیابی دانشی است که به کمک آن می توان کلیه عوامل مؤثر بر جریان نقدی شرکت ها را مدل سازی و با تنزیل جریان های نقدی شرکت، قیمت ذاتی سهام را تعیین کرد. مدل ارزشیابی، کلیه فرآیندهای مالی شرکت را شبیه سازی می کند. بنابراین، سرمایه گذاران می توانند به کمک آن، تاثیر نسبی گزارش ها بر قیمت ذاتی سهام را محاسبه کرده و معاملات خود را با توجه به سود مورد انتظار انتظام دهند.


ارزشگذاری شرکتهای تازه تاسیس

/post-24

در اقتصاد دانش محور، دانش و فناوریهای پیشرفته و به تبع آن، شرکتهای مبتنی بر فناوری در حکم مزیت رقابتی کشورها و موتور محرک رشد اقتصادی مطرح میشوند  در این مقاله، با واکاوی دقیقتر این موضوع و بیان مسئله،چالشهای موجود در این زمینه تشریح شده و با بررسی پژوهشهای داخلی و خارجی در این زمینه، شکاف ادبیاتی میان رویکرد مالی و رویکرد کارآفرینی به مسئلۀ ارزشگذاری این نوع شرکتها عنوان شده است و استفاده از رویکرد مدیریت استراتژیک برای ازبین بردن این شکاف در حکم راهکار مطرح شده است


ارزشگذاری دارايی های نامشهود

/post-23

ارزشگذاری دارايی های نامشهود : دوره ی تخصصی توسعه حرفه ای كارشناسان رسمی دادگستری


روش های ارزشگذاری شركتهای نوپا(استارت آپ)

/post-22

این گزارش، به بررسی انواع مدلهای ارزشگذاری استارتاپ ها پرداخته است.


ارزشگذاری شرکتهای دانش بنیان

/post-21

ارزشگذاري شرکتها و سهام شرکتها، از جمله مسائلی است که از گذشته مورد توجه بسیاري از تحلیلگران مالی قـرارداشته است و بر همین اساس مدلهاي متفاوتی براي آن گسترش یافته است. اگرچه برخی از این مدلها در عمل مفیـد هستند، استفاده از آنها براي ارزشگذاري شرکتهاي فنآوري بنیان و مخصوصا آنها که نوپا هستند مناسب نیسـت. ایـن شرکتها به طور معمول، اغلب یک دوره کوتاهمدت هزینه و پس از آن، درصورت موفقیـت، یـک دوره بسـیار سـودآور را تجربه میکنند. ارزشگذاري شرکتی با وجود چنین نیمرخی از درآمدها، بسیار متفاوت از ارزشگذاري سـنتی شـرکت و سهام شرکتها میباشد.


آیین نامه ارزشگذاری دارایی های نامشهود

/post-8

آیین نامه ارزشگذاری دارایی های نامشهود (دانش فنی و خدمات تخصصی) ؛ مجری: دکتر یوسف قاسمی  ؛ اردیبهشت1394


ارزشگذاری اسنپ و تپسی؛ تاکسی‌های آنلاین چقدر می‌ارزند؟

/post-1

ارزشگذاری استارتاپ‌ها همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در علوم ارزشگذاری به شمار می‌رود. در این گزارش قصد داریم که با توجه به داده‌های موجود از شرکت اسنپ و تپسی و استارتاپ‌های مشابه در سطح بین‌الملل، به دو روش "ضریب درآمد" و "داده کاوی تحلیلی"، ارزش این دو شرکت را قبل از ورود به بازار سهام محاسبه کنیم.