کارشناس رسمی دادگستری

کارشناسی رسمی حسابداری و حسابرسی دادگستری

- همکاری با مراجع قضایی

- داوری مرضی‌الطرفین

- هیأت کارشناسی رسمی

- حل اختلاف مالی و محاسباتیارزشگذاری شرکت و ارزشگذاری سازمان
Company valuation and organization valuation

ارزشگذاری استارت آپ‌ها و شرکت‌های نو پا
Valuation of start-ups and fledgling companies

ارزشگذاری سهام و ارزشگذاری اوراق بهادار
Stock valuation and securities valuation

ارزشگذاری برند و ارزشگذاری نشان تجاری
Brand valuation and trademark valuation

ارزشگذاری و حسابرسی توسط کارشناس رسمی دادگستری
Valuation and audit by an official judicial expert