چرا سهام را ارزیابی یا ارزشگذاری می کنیم

چرا سهام را ارزیابی یا ارزشگذاری می کنیم؟

/post-46

ارزیابی سهام و یا به عبارتی تعیین ارزش واقعی و یا  ارزش‌گذاری سهام در شرکت‌های سهامی، در مواقع لزوم از موضوعات بسیار مهم و باارزش ازنظر اقتصادی است.