پیش بینی اقتصاد ایران در سال 1401

پیش بینی اقتصاد ایران در سال 1401

/post-50

نقشه اقتصاد ایران 1401 : وبینار نقشه اقتصاد 1401، دکتر علی صادقی ، دکتر محمد گرجی آرا ، دکتر جلال دهنوی