ورشکستگی و افزایش سرمایه در شرکتها

آیین نامه ارزشگذاری دارایی های نامشهود

/post-8

آیین نامه ارزشگذاری دارایی های نامشهود (دانش فنی و خدمات تخصصی) ؛ مجری: دکتر یوسف قاسمی  ؛ اردیبهشت1394