هزینه محور

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش سوم)

/post-59

روش هزینه محور: روش هزینه محور متکی بر این پیش فرض است که هزینه هاي جایگزینی یک دارایی، نشانهاي خوب براي ارزش منصفانه آن دارایی می باشد. به عبارت دیگر فرض می‌شود که یک سرمایه گذار محتاط چیزي بیش از ارزش جایگزینی بازار را براي تملک یک دارایی نخواهد پرداخت.