مدل های ارزشگذاری سهام بانک ها

مدل های ارزشگذاری سهام بانک ها

/post-26

ارزشگذاری بانكها به دليل الزامات قانوني و مشكل بودن تعريف بدهی ها و سرمايه گذاريهـای مجـدد بـا چـالشهـای ويـژه اي روبه روست. در اين مقاله براي ارزشگذاری بانكها علاوه بر مدلهای سنتي ارزشگذاری از قبيل تنزيل سـودهای نقـدی، تنزيـل جريانات نقدی آزاد سهام، تنزيل سودهای اقتصادی و ارزشگذاری نسـبی، بـه معرفـی مـدل ارزشـگذاری بنيـادی كـه مخـتص بانكهاست، پرداخته شده است. همچنين، مباحث خاص از جمله ريسك مقرراتی، يارانه ها و محدوديت ها كـه ارزش بانـكهـا راتحت تأثير قرار می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است