متناظر قطعی درآمد غیرقطعی

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان(بخش ششم)

/post-62

متناظر قطعی درآمد غیرقطعی: ارزشگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس مدل ارزش فعلی در بسیاری از موارد ناممکن است چرا که این مدل به این نیاز دارد که ریسک به عنوان انحراف استانداردی از بازده دوره تملک محاسبه شود. بنابراین استفاده از این مدل در موردشرکت‌های تازه وارد، چالش برانگیز است.