قیمت پایه

آیین نامه ارزیابی سهام وزارت دارایی

/post-9

آیین‌نامه اجرایی "شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذكور در همین چارچوب" موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (40) مصوب شماره 63/2/196514/210678 مورخ 1387/12/20 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی


آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها

/post-7

آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور ؛ شماره 210678/196514/2/63 20/12/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ هیأت واگذاری شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی