قیمت ذاتی سهام

مدل بهینه ارزشگذاری سهام بانکها

/post-25

ارزشیابی دانشی است که به کمک آن می توان کلیه عوامل مؤثر بر جریان نقدی شرکت ها را مدل سازی و با تنزیل جریان های نقدی شرکت، قیمت ذاتی سهام را تعیین کرد. مدل ارزشیابی، کلیه فرآیندهای مالی شرکت را شبیه سازی می کند. بنابراین، سرمایه گذاران می توانند به کمک آن، تاثیر نسبی گزارش ها بر قیمت ذاتی سهام را محاسبه کرده و معاملات خود را با توجه به سود مورد انتظار انتظام دهند.