فرابورس

معرفی کامل صورت های مالی و تعریف انواع آن

/post-66

صورت های مالی یک شرکت، جزییات مربوط به فعالیت های بنگاه اقتصادی مذکور، نرخ های فروش محصولات، سرمایه گذاری های انجام شده، هزینه های تولید و... را شامل می شود که در ادامه به بررسی جزییات آن می پردازیم.