عرضه کشف قیمت

آیین نامه ارزیابی سهام وزارت دارایی

/post-9

آیین‌نامه اجرایی "شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذكور در همین چارچوب" موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (40) مصوب شماره 63/2/196514/210678 مورخ 1387/12/20 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی