شاخصهای جهانی حکمرانی

شاخص های جهانی حکمرانی ۲۰۲۰

/post-20

بررسی وضعیت و روند تغییرات جایگاه ایران در شاخص حکمرانی خوب در منطقه و جهان ؛ مرکز مطالعات نظام ها و فناوری های مدیریتی ؛ پاییز 1399