سهام ممتاز

سهام چیست؟

/post-181

سهام یکی از مواردی است که این روزها نامش را به دفعات می‌شنویم. وقتی افراد سهام شرکتی را می‌خرند یعنی در برابر پولی که به شرکتی پرداخت می‌کنند، در تمام سود و زیان آن شرکت سهیم می‌شوند. سهام شرکت‌ها در ایران به دو صورت است: سهام عادی و سهام ممتاز


سهام ممتاز بورس (Preferred Stocks) چیست؟

/post-130

سهام ممتاز مشابه سهام عادی است، با این تفاوت که در صورت منحل شدن شرکت، سهامداران از مزایای ویژه‌ای مانند پرداخت سود بیشتر و مطالبه دارایی‌ها برخوردار می شوند. این سهام دارای نوسانات کمتری هستند اما سود کمتری دارند.


آشنایی با سرمایه گذاری در استارت آپ ها جلد 1

/post-36

ایـن مجموعـه بطـوری ویـژه تـاش خواهـد نمـود تـا نگرش سـنتی سـرمایه گـذاران را بـه یـک ذهنیـت منسـجم و مطابـق بـا روندهای جهانـی تغییـر دهـد و از نگرانـی آنـان در جهـت ریسـک سـرمایه گـذاری کـه کمـاکان عامـل بسـیار مهمـی مـی باشـد، بکاهـد