سهام برای عرضه کشف قیمت

آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها

/post-7

آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور ؛ شماره 210678/196514/2/63 20/12/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ هیأت واگذاری شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی