سال 202

ریسک های جهانی در سال ۲۰۲۱

/post-17

بررسی ریسک جهانی در سال 2021 : کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امورحقوقی