رویداد

روندها و استراتژیهای جهانی در سال 2021

/post-16

روندها و استراتژیهای جهانی در سال 2021 : گزارش حاضر با توجه شرایط  عمومی حاکم بر صنایع و کسب و کارهای مختلف تهیه و تدوین شده است و شامل روندها، استراتژی ها(راهبردها) و راهکارهای عام می باشد. لذا، بهره گیری از آن در یک صنعت و کسب و کار خاص نیازمند بومی سازی محتوای گزارش می باشد.