روشهای ارزشگذاری سهام فن آوری

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های دانش بنیان (بخش چهارم)

/post-60

روشهاي معمول ارزشگذاری شرکتها، مورد استفاده مطلوبی را در ارزشگذاري شرکتهاي فناوري محور و نوپا نخواهد داشت چرا که مفروضات این مدلها با شرایط خاص چنین شرکتهایی تناسب زیادي ندارد. بنابراین در ارزشگذاري شرکتهاي فناوري محور و نوپا عموماً روشهاي دیگري مورد استفاده واقع می شوند.