تحلیلگری سهام

لزوم تحلیلگری در ارزشگذاری سهام

/post-45

برای ارزش گذاری سهام روش های متعددی وجود دارد که بسته به ساختار مالی شرکت، حوزه فعالیت و نحوه فعالیت شرکت، باید از روش های مختص وضعیت شرکت استفاده کرد.