قطب نمای اقتصاد دیجیتال 202۱

  فصل‌1 پویایی‌های‌دیجیتال‌و‌تأثیر‌آن‌بر‌جهان
زیرساخت‌دیجیتال‌:موتور‌محرک‌همه‌چیز
کاربران‌اینترنت‌:رشد‌در‌تعداد‌کاربران‌دچار‌رکود‌شده‌است‌اما‌بکارگیری‌فناوری‌های‌دیجیتال‌رشد‌فزاینده‌ای‌داشته‌است
رشد‌شرکت‌ها‌:شرکت‌های‌بزرگ‌فناوری‌رشدی‌فراتر‌از‌استانداردهای‌معمول‌را‌تجربه‌کردند
تمرکز‌بازار‌:تسلط‌غیرقابل‌انتظار‌چند‌شرکت‌خاص
ارزش‌گذاری‌:قیمت‌سهم‌ها‌در‌بالا‌ترین‌مقدار‌تاریخی
سرمایه‌گذاری‌:تجدید‌نیرو‌برای‌رسیدن‌به‌مزیت‌رقابتی


فصل‌2 تجارت‌الکترونیک‌با‌سرعتی‌بیشتر‌از‌همیشه‌در‌حال‌رشد‌است
رشد‌قدرتمند‌تجارت‌الکترونیک‌ادامه‌دار‌است
بازیگران‌بزرگ‌پیشران‌های‌اصلی‌رشد‌تجارت‌الکترونیک‌هستند‌
رشد‌تجارت‌الکترونیک‌در‌نتیجه‌از‌بین‌رفتن‌نقاط‌تخریب‌زنجیره‌ارزش‌است
سرویس‌های‌ارسال‌خواروبار‌کماکان‌در‌حال‌پیشرفت‌هستند


 • فصل‌3 تغییر‌پرشتاب‌در‌صنایع‌مالی
  صنایع‌مالی
  آیا‌فینتک‌استاندارد‌جدیدی‌است؟
  روندها‌و‌بهبودها‌در‌صنایع‌مالی
  روندها‌و‌سهامداران‌جدید‌بازار‌سهام


 • فصل‌4 مورد‌بزرگ‌بعدی‌چیست؟
  تغییر‌ساختار‌قدرت‌اقتصادی
  تغییرات‌اجتماعی‌و‌جمعیت‌شناختی
  دستاوردهای‌فناورانه
  سرعت‌بالای‌شهرنشینی
  تغییرات‌آب‌و‌هوایی‌و‌کمبود‌منابع


 • فصل‌5 مختصری‌ از‌ بازار‌
  تجارت‌الکترونیک
  رسانه‌های‌دیجیتال
  تبلیغات‌دیجیتال
  فینتک
  خانه‌های‌هوشمند
  سلامت‌دیجیتال
  خدمات‌الکترونیک
  خدمات‌حمل‌و‌نقل
  دستگاه‌ها
  پایگاه‌داده
  نرم‌افزار
  خدمات‌IT
  ابر‌عمومی
  لوازم‌برقی‌مصرفیقطب_نمای_اقتصاد_دیجیتال_۲۰۲۱.pdf