گزارش رصد خانه توسعه ایران برای سیاست گذاران.pdf


گزارش شاخص ملی توسعه ایران

(ویژه سیاست گزاران)


توسعه ایران در یک نگاه
کجا بودیم؟ کجا هستیم؟ کجا خواهیم بود؟

مقدمه
این گزارش که چکیده ای از مهمترین یافته های گزارش شاخص ملی توسعه است؛ ویژه مطالعه و استفاده سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان توسعه در ایران تنظیم شده است. یافته های این گزارش محصول بررسی دقیق مهمترین شاخص های جهانی توسعه و در نهایت تجمیع، نقد، و تحلیل آماری یافته های  13کلان شاخص، 124 زیرشاخص و  734نماگر توسعه در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و توانمندی فردی است. محصول نهایی این گزارش طراحی یک فراشاخص توسعه است که کشورهای جهان را بر اساس وضعیتشان در 124زیرشاخص توسعه رتبه بندی و دسته بندی میکند. هدف این پروژه بازنمایی جایگاه ایران در جهان، شناسایی نقاط ضعف و قوت تجربه توسعه در ایران، و شناخت مسیر کارامد توسعه برای ایران است. در نسخه های بعدی این گزارش در سال های آینده در نظر داریم توسعه ایران را به کمک یک شاخص ملی خودساخته توسط پویش فکری توسعه در واحد رصدخانه توسعه تحلیل و ارزیابی کنیم. همینطور در فاصله انتشار گزارشهای سالیانه، این مجموعه مقالات، ویدیوها و وبینارهایی جهت آشنایی
مخاطبان با شاخصهای توسعه و رصد مداوم توسعه ایران منتشر خواهد کرد.
توسعه چیزی نیست مگر بهبود شرایط زندگی برای تک تک شهروندان و رفع نیازهای ملی یک جامعه. پویش فکری توسعه، توسعه را اینگونه تعریف میکند: توسعه، فرایند شکلگیری ساختارهای نهادی است که منجر به ایجاد رفاه پایدار و توزیع نسبتا عادلانه آن در سطح جامعه با هدف توانمندسازی همه افراد جامعه میشود، به طوری که هیچ محدودیت درونی(نیاز اولیه رفع نشده) یا هیچ محدودیت بیرونی (آزادی های سلب شده) افراد را از انتخاب آزادانه و مختارانه فرصت های خودشکوفایی محروم نکند.
ماموریت این گزارش ارائه تصویری واقع بینانه، بدون اغراق و جهت گیری، و با تکیه برابر بر دستاوردها و نداشته های ایران در مسیر توسعه است. ما امیدواریم مأموریت تعیین شده قدمی در راستای آگاهی بخشی به جامعه علمی و دانشگاهی کشور و همچنین ابزاری جهت بهبود سیاست گذاری ها و اولویت سنجی های مسئولین و برنامه ریزان توسعه در ایران باشد.

برای دسترسی به نسخه کامل این گزارش به لینک زیر رجوع کنید:
https://pooyeshfekri.com/rasadkhane/sources